Goldenburg Group Limited (licence CIF č. 242/14), je regulovaná a licencovaná podle Kyperské komise pro cenné papíry a burzy (CySEC) k poskytování následujících investičních a doplňkových služeb v souvislosti s finančními nástroji uvedenými níže v členských státech EU a/nebo jiných třetích zemí.

Přečtěte si více

Investiční služby:

 1. Příjem a postupování příkazů ve vztahu k jednomu nebo více finančním nástrojům

 2. Vykonávání pokynů jménem klientů

 3. Řízení portfolia

 4. Investiční poradenství

Podpůrné služby:

 1. Úschova a správa finančních nástrojů na účty klientů/nebo na účet klienta, včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti / zajištění.

 2. Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.

 3. Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.

Finanční nástroje:

 1. Převoditelné cenné papíry

 2. Nástroje peněžního trhu

 3. Podíly v podnicích kolektivního investování

 4. Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů, povolenek nebo jiných derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních opatření, která mohou být vyrovnané fyzicky nebo v hotovosti.

 5. Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení)

 6. Opce, futures, swapy a jiné derivátové kontrakty týkající se komodit, které můžou být vyrovnané fyzicky za předpokladu, že se obchodují na regulovaném trhu anebo MTF.

 7. Opce, futures, swapy a jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které které lze vypořádat fyzicky“ předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF.

 8. Derivátové nástroje pro přesun úvěrového rizika

 9. Finanční diferenční smlouvy

 10. Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, dopravních sazeb, povolenek nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a opatření neuvedených jinde v tomto oddílu, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo výzvám na úhradu.