Η Goldenburg Group Limited (Άδεια CIF αρ. 242/14) ρυθμίζεται και αδειοδοτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) για την παροχή των ακόλουθων επενδυτικών και βοηθητικών υπηρεσιών σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται παρακάτω σε κράτη μέλη της ΕΕ ή/και άλλες τρίτες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές υπηρεσίες:

 1. Παραλαβή και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα

 2. Εκτέλεση εντολών εξ ονόματος των πελατών

 3. Διαχείριση χαρτοφυλακίου

 4. Επενδυτικές συμβουλές

Υπηρεσίες υποστήριξης:

 1. Επιτήρηση και διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων για τον λογαριασμό των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξης και συναφών υπηρεσιών, όπως είναι η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων / παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

 2. Υπηρεσίες συναλλάγματος, εάν συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

 3. Επενδυτική έρευνα και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συμβουλών σχετικά με συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Χρηματοοικονομικά μέσα:

 1. Κινητές αξίες

 2. Μέσα χρηματαγοράς

 3. Μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων

 4. Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής, προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή αποδόσεις, ή άλλα παράγωγα µέσα παραγώγων, χρηµατοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως µε φυσική παράδοση ή µε διαθέσιµα ρευστά 

 5. Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής, προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα ή µπορούν να  εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα κατ' επιλογή ενός συµβαλλόµενου µέρους (αλλά όχι λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύµβασης) 

 6. Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που επιδέχονται εκκαθαρίσεως µε φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγµατεύσιµα σε ρυθµιζόµενη αγορά ή/και ΠΜΔ.

 7. Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής, προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που μπορούν να εκκαθαρισθούν µε φυσική παράδοση, υπό την προϋπόθεση ότι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.

 8. Παράγωγα μέσα για μεταφορά πιστωτικού κινδύνου

 9. Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών

 10. Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, συµβάσεις ανταλλαγής, προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, δικαιώματα ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (εκτός από την αδυναμία πληρωμής ή άλλο γεγονός που επιφέρει τη λύση της σύμβασης), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν τμήμα, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ., εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται από αναγνωρισµένα γραφεία συµψηφισµού ή υπόκεινται σε συµπληρωµατικές καταβολές για την κάλυψη περιθωρίων.